Друго делување

Во оваа област ЕД Планетум работи на повеќе теми од различни сфери на заштита и унапредување на животната средина и развој на граѓанското општество преку:
• Едукација на различни целни групи преку организирање на обуки, семинари и работилници на различни теми од областа на животната средина и развој на граѓанското општество;
• Организирање на кампањи и настани за различни целни групи од различни сфери за развој на граѓанското општество и од заштитата и унапредувањето на животната средина;