ВИЗИЈА НА ЕД ПЛАНЕТУМ

Визијата на Планетум е да се развие во водечка еколошка организација за застапување на граѓанскиот интерес во јавните политики за животна средина на национално и меѓународно ниво. Планетум бара здрава и квалитетна животна средина за сите.